ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัด

เว็บไซต์วัฒนธรรม นำเสนอข้อมูลหลายสายตระกูลมุสลิมมลายูจากปตานีสู่ปากลัดต้นรัตนโกสินทร์ และจากกลันตัน ไทรบุรีมาสมทบในเวลาต่อมา และแผ่ขยายยังพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางพร้อมความสันมพันธ์เครือญาติที่แนบแน่น