ติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัดได้ทาง Facebook ตาม Link นี้ https://www.facebook.com/groups/671615019573430/