สายตระกูลหลักที่อยู่ที่ปากลัดมาแต่ดั้งเดิม มี 4 สายตระกูล ได้แก่

1.สายตระกูล 3 พี่น้องจากปตานี อิมามดามอฮิ คอเตบดะมะลี บิหลั่นยะห์ยอ

2.สายตระกูล 3 พี่น้องจากปตานี ดอยีมุฮัมมัด ฟาติเมาะฮ์ โต๊ะวาพานา

3.สายตระกูล 2 พี่น้องจากปตานี โต๊ะวังมัรยัม โต๊ะวังญะมีละฮ์

4.สายตระกูลที่มีต้นตระกูลจากรัฐเคดาพ์ มาเลเซีย ตวนมุฮัมมัดซอและฮ์  

ส่วนสายตระกูลอื่นๆที่เหฯในเมนู บ้างก็ขยายมาจากสายตระกูลหลัก บ้างก็เป็นสายตระกูลที่เข้ามในภายหลังและเกี่ยวดองกับสายตระกูลหลักโดยการแต่งงาน

บุคคลในภาพต่อไปนี้อาจเป็นญาติของท่าน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น