ท่านครูฉ่ำ

โดย อับดุลกอเด็ร มัสแหละ


 ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา),ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ


ท่านครูหะซัน(ฉ่ำ) บินมุฮัมมัดหุเซน

ครูฮาซัน(ฉ่ำ)

 ครูฉ่ำ ท่านผู้นี้เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ฝากผลงานไว้จำนวนมาก  ท่านเป็นหลานอัลมัรฮูมท่านครูมุสตอฟา(อา) ท่าน ใช้เวลาเรียนภาษาอาหรับไม่นานนัก  วิชาการของท่านแตกฉาน ท่านเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการต่อจากท่านครูอับบาส แสงวิมาน  ท่านเป็นนักวิชาการอีท่านหนึ่ง   ที่ได้ทำการสอนภาษาอาหรับและมลายูมาโดยตลอด  ช่วงสุดท้ายของท่าน  ได้สอนหนังสือเล่มโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเหลือลูกศิษย์เพียง 2 ท่าน คือ ครูสุไฮมี มุสตาฟา และครูสุอิ๊บ แสงวิมาน วิชาการของท่านได้รับการถ่ายทอดที่บุคคลทั้งสองมากที่สุด แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านมิได้ถ่ายทอด  วิชาชาแอร์  อันเป็นวิชาว่าด้วยเรื่อง  กาฬย์  กลอน  ของภาษาอาหรับ ท่านได้ปรารภไว้ว่าจะสอนให้  แต่ท่านได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)  เสียก่อน เมื่อปี พ.ศ. 2504

สายตระกูลครูฉ่ำ


ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา), ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น