รายการแดนไกลใกล้ตัว

วันที่ 18 เมษยน 2558 รายการแดนไกลใกล้ตัวบันทึกรายการ ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

01_tpbs 03_tpbs

02_tpbs 04_tpbs

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น