สนิ

G1 
แชปี แสงมาน 
G2  
1. ซอและฮฺ  2. สาลี
3. สนิ 4.อิสหาก 
5. ฉ่ำ  
:3.สนิ +
G3  
1. สมทรง  2. ฮาวอ
3. หวาน  4.แพ
5. จันทร์  6. วัน
7. แมะ 8. วา 
9. นี 10.บุญ 
11.กุรซี  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น