สาลี

G1 
แชปี แสงมาน 
G2  
1. ซอและฮฺ  2. สาลี
3. สนิ 4.อิสหาก 
5. ฉ่ำ  
:สาลี + มะหฺมูด(แชมุด)

แชมุด มาจากสายโก๊ะเจริญ

G3   
1. อิสมาอีล  2. อับดุรรอหฺมาน
3. หะลีเมาะฮฺ   4.หวัง
5. หรั่น  6. หะนะฟี
7. อารี  8. ดอดีเญาะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น