สายตระกูล

สายตระกูลหลักที่อยู่ที่ปากลัดมาแต่ดั้งเดิม มี 4 สายตระกูล ได้แก่

1. สายตระกูล 3 พี่น้องจากปตานี

บุคคลในภาพต่อไปนี้อาจเป็นญาติของท่าน

ครูมุศเฏาะฟา
ครูหะมิด(บูยา)
ครูฮาซัน(ฉ่ำ)
มะหฺมูด
แช่ม พรหมยงค์
แชเละ
อิสมาแอล
อบูบากัร
ฟุอ๊าด
อ.สมนึก
อารี
ซัยดน
อับดุรรอฮีม
ครูอรุณ
อับดุลกอเด็ร
ดีน
ชิฮาบุดดีน
อับดุลการีม
อิบรอฮีม(ปาน)
มัดเด็น(ปราโมท)
มุศ็อดดิ๊ก
ฮารูน
อนิรุท
นาวาวี
ยะห์ยา

2. สายตระกูล 3 พี่น้องจากปตานี(ภาพด้านล่างสายดอยีทั้งหมด)

3. สายตระกูล 2 พี่น้องจากปตานี

กอเซ็ม

วังญะมีละฮ์

อิดรีส ซอแก้ว

วังมัรยัม

แชบก

สายวังมัรยัม

แชมัดเทศ

สายวังมัรยัม

ฮัจยีเดาะฮ์

สายโต๊ะวังมัรยัม

อลี โก๊ะแอ

สายวังญะมีละฮ์

ตรูวัน

สายวังมัรยัม

อิสมาแอล

สายวังมัรยัม

อัชอะรี

สายวังญะมีละฮ์

มะห์ยอ

สายวังมัรยัม

ป้าสมจิต

สายวังมัรยัม

ซัยนัน

สายวังมัรยัม

ส่วนสายตระกูลอื่นๆที่เห็นในเมนู บ้างก็ขยายมาจากสายตระกูลหลัก บ้างก็เป็นสายตระกูลที่เข้ามในภายหลังและเกี่ยวดองกับสายตระกูลหลักโดยการแต่งงาน

G1
1. ดอยีมุฮัมมัด
2. ฟาติเมาะฮ์
3. โต๊ะวาพานา
G2
1. อับดุลลอฮ์(แชแสง)
2. อับดุรเราะฮ์มาน(แชมาน)
G3
1. แมะเยาะฮ์
2. แชจิ๊
G4
1. อับดุลลอฮ์
2. อิบรอฮีม
3. การีม
4. มุฮัมมัด
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น