บิมอ
G1  
แชโซะฮฺ  
G2  
1.แชยา  2. วาแดง
3.โต๊ะญา 4. แชลี
5. แชตะฮฺ 6. แชเด 
7. แชแอ 8.แชเซะ  
9. โต๊ะนะ(ซัยนับ)10. โต๊ะหวาน 
11.แชจูบิมอ   
จูบิมอ + จูยะฮฺ

* จูยะฮฺ เป็นลูกของแชมิง แชมิงเป็นน้องของโต๊ะวาดะฮ์ ภรรยาแชโซะฮฺ

G3  
1. คอดีเยาะฮ์ 2.ซะกะรียา(ยียา)
3.คำซา 4.รอชิดี
5.อับดุลฆอนี 
  
  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น