อีซา

 


G1 : แชโซะฮฺ + โต๊ะวาดะฮฺ

G2 : 1.แชยา 2.วาแดง 3.โต๊ะญา 4.แชลี 5.แชตะฮฺ 6.แชเด 7.แชแอ 8.แชเซะ 9.โต๊ะนะ(ซัยนับ)

10.โต๊ะหวาน 11.แชจูบิมอ

G3 : 1.ซะลีม 2.ซะละเมาะฮฺ 3.อามีเนาะฮฺ 4.อีซา 5.ตอเล็บ 6.บุคอรี 7.ซาเล็ม 8.โสม 9.จันทร์

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น