ดอยีมุฮัมมัด

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด  2. ฟาติเมาะฮฺ
3. โต๊ะวาพานา  

ลูกหลานของแชแสงกับแชมานจึงใช้ชื่อสกุลว่า “แสงมาน” ต่อมาเมื่อมีบางส่วนย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่คลองบางจาก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางราชการแนะนำให้ปรับชื่อสกุลให้มีความหมาย จึงเติม “วิ” ระหว่างชื่อ “แสง” กับ “มาน” เป็น “แสงวิมาน” บุคคลผู้มีบทบาทในการปรับชื่อสกุลนี้ คือ ครูโซะฮฺ แสงวิมาน  เหลนของแชแสง

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น