วาเล็ง

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร 4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ 6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
7. วาเล็ง + แชโซ
G4   
1. เทาะ   2. หนู
3. บุง 4. สะมะแอ (เขาขยาย) 
5. ซาเราะฮฺ(ตายโสด) 
6. เล็ก (ตายโสด) 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น