G1 
 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ 2.โต๊ะวังมัรยัม
G2 
 1.โต๊ะกีอีซา2. โต๊ะอะตีเกาะฮฺ  
 3.โต๊ะกีสะหาก4.โต๊ะกีสะมะ  
 5.โต๊ะเด๊ะ 6.โต๊ะเยาะฮฺ  

โต๊ะคอดีเยาะฮฺ + ?

G3 
1. ดาลีคอ  2. โสม
3. สวาท 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น