หวาน


G1 : 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ  2.โต๊ะวังมัรยัม ›

G2 : 1.ต๊ะดุซง 2.ตอเล็บ 3.วอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ

G3 : 1.อับดุุรอญับ  2.แมะพร  3.ซอและฮฺ  4.แมะฟัก  5.ฮารน

G4 : 1.มะนุ 2.กอเซ็ม 3.ฟาติมะฮฺ 4.หวาน 5.งามนิจ 6.สมบูรณ์ 7.โสม


4.หวาน + ฮามุ(สวัสดิ์)

1.วิไล

2.สุวิทย์

3.เชาวลิต

4.สมฤดี

5.สุรีวรรณ

6.วิสูตร

G5 : 1.วิไล 2.สุวิทย์ 3.เชาวลิต 4.สมฤดี 5.สุรีวรรณ 6.วิสูตร

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น