สนิ

1. สนิ + มันยูเดาะฮฺ + แม่2

*  มันยูเดาะฮฺ มาจากสายแสง-มาน แชแสง › แชมาน › แชสวน

    ในภายหลังมันยูเดาะฮฺแต่งงานกับท่านครูมุสตอฟา อิบรอฮีม

G4  
1.สาลี  2.แมะ 
3.อะหฺมัด  4.เจ๊ะเซ็น
5.ขาว 

**สาลีแต่งงานกับอิบรอฮีม(แชฮีม) ลูกแชจิ๊ แสงวิมาน ดูรายละเอียดที่ อิบรอฮีม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น