สะมะแอ

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
G3  
1. หะยีมะเซาะฮฺ 2. แมะบาซา 
3. แมะกะจิ๊   4. แมะดู 
5. หวังบาซา  6. หวังกะจิ๊ 
7. สะมะแอ  8. แชโด 
9. ขุนตั๋ง 10. โต๊ะวาตา 
สะมะแอ + แมะเล็ก
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น