หะยี(แชโด)

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

1. แชโด + 1 มัรยัม + 2 แมะบุงอ

G3  
1. อับดุลลอฮฺ 2. ดาวูด
3. แมะใหญ่ 4. แมะเล็ก
5. จันทร์ 6. อบูบากัร(บก)
แชบก

สายวังมัรยัม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น