สุโก๊ร

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   
G3  
1. อับดุลลอฮฺ 2. ดาวูด
3. แมะใหญ่ 4. แมะเล็ก
5. จันทร์ 6. อบูบากัร(บก)
1. ซุโก๊ร + ซัยนับ + ลมูล

  G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.ดาวูด  3.แมะใหญ่  4.แมะเละ  5.จันทร์  6.อบูบากัร(บก)

6.อบูบากัร + คอดีเยาะฮฺ(แม่1)*

1.สุโกร

2.ทิม

3.สุลัยคอ

4.พนอ

         + ละมูล(แม่2)

5.หวังจ้อ

G5 : 1.สุโกร  2.ทิม  3.สุลัยคอ  4.พนอ(ไม่มีลูก) 5.หวังจ้อ

สุโก๊ร + ซัยนับ(แม่ 1)

1.สุบัยดะฮฺ

2.มันโซร

3.หัฟเซาะฮฺ

4.มาเรียม

+ ละมูล(แม่2)

5.จุลินทร์

6.วัรดี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น