ทอง

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

1. ทอง + สามี

G4 
1. วามะฮฺ 2. หวัง
 3. หะบีเบาะฮฺ 4. แมะบุง
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น