เตะฮฺ

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

2. แมะเตะฮฺ + ฮามิด(บูยา)

ท่านครูฮามิด มาจากสายตระกูลคอเตบดะมะลี > ฮาโละฮฺ > แมะตัง > ฮามิด

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น