การีม

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

7. การีม + ชะรีเฟสะฮฺ

ชะรีเฟาะฮฺ เป็นลูกของมุฮัมมัดเซน(เด็ง)น้องชายของแมะชง

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น