ฮามะ


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.แมะเหรี่ยม 2.ทองอยู่ 3.แมะหวาน 4.ฮาลีเมาะฮฺ 5.การีม 6.ฮามะ 7.ซาแม 8.ยูโซะฮฺ


6.ฮามะ + ซาปีเยาะฮฺ

1.เดาระฮฺ

2.สมจิตร

3.วัรดี

4.สมัย

5.ฟะรีด

6.สมบัติ

   + อามีนะฮฺ(แม่2)

7.สมนึก

  + ซุโบะฮฺ(แม่3)

ไม่มีลูก

G6 : 1.เดาระฮฺ 2.สมจิตร 3.วัรดี 4.สมัย 5.ฟะรีด 6.สมบัติ 7.สมนึก

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น