แมะหวาน

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

3. แมะหวาน + การีม

G5 
1. สนิท2. สนม
3. ประนอม4. หะลีมะฮฺ
5. ลัยลา 6. มุรีด 
 7. วารี 8. ธนู 
9. นิอร10.วินัย 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น