แมะเหรี่ยม

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

6. แมะเหรี่ยม + มุฮัมมัด(มะไฝ)

มุฮัมมัด(ไฝ) มาจากสายคอเตบดะมะลี > ฮาโละฮฺ > มุฮัมมัดนูร > มุฮัมมัด(มะไฝ)

G5 
1. ซะนียะฮฺ 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น