สายที่มาปากลัดในภายหลัง


สายโก๊ะเจริญ รัตนเจริญ  l   สายแชอิน-โต๊ะชุ่ม  l  สายแชเพ็ง-โต๊ะจ่าง  l  สายเผ่าโนรี


สายตระกูลที่มาปากลัดในภายหลัง หมายถึง สายตรกูลที่ไม่ได้เกียวของกับสายตระกูลหลักที่เข้ามาอยู่ที่ปากลัดตั้งแต่ต้น และไม่ได้เป็นเครือญาติตั้งแต่ต้นกับสายตระกูลหลัก แต่เมื่อเข้ามาอยู่ที่ปากลัดแล้ว คนรุ่นหลังๆได้แต่งงานเป็นเครือญาติกับคนในสายตระกูลหลัก สายตระกูลดังกล่าว คือ สายโก๊ะเจริญ รัตนเจริญ , สายแชอิน-โต๊ะชุ่ม , สายแชเพ็ง-โต๊ะจ่าง และ สายเผ่าโนรี เป็นต้น ยังมีสายย่อยอื่นอีก ทางศูนย์วัฒนธรรมจะสืบค้นและนำเสนอต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น