รอมาน

G1  มุฮัมมัดซอและฮฺ
G2  มุฮัมมัดนูร
G3  
1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  
3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน 
5.โต๊ะจู  
G4  
1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ 
3.ซาฟูรอ 4.สะอีด(ตายเด็ก)  
5.แมะ 6.ซอและฮฺ 
7.เด็น 8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด 10.รอมะฮฺ 
11.อิสหาก  
 G5 
1.รอมาน   2.รอฮีม   
3.สาลีมะฮฺ (สาลี่)  4.หวาน  
5.การีม  6.อุมัร  
7.มัรยัม   8.ยูโซะฮฺ  
9.มิตร  
1. รอมาน + หัฟเซาะฮฺ
G6 
1.อับดุลฆอนี 2.อับบาส  
3.รอมลัฮฺ 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น