อับดุลฆอนี

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก) 
        5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด  
      10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก

G5 : 1.รอมาน  2.รอฮีม  3.สาลีมะฮฺ  4.หวาน  5.การีม  
        6.อุมัร  7.มัรยัม  8.ยูโซะฮฺ  9.มิตร

G6 : 1.อับดุลฆอนี   2.อับบาส   3.รอมละฮฺ


G7 : 1.ชัมซุดดีน  2.มารีนา  3รอมลี.  4.รอบีอะฮฺ  5.ชุอิ๊บ 
          6.นูริยะฮฺ  7.ฟาติมะฮฺ  8.ญะรอนะฮฺ  9.ซัลมา

   
อับดุลฆอนี ญะฮฺรอ
   
ชัมซุดดีน มารีนา
   
รอมลี รอบิอะฮฺ
   
ชุอิ๊บ นูริยะฮฺ
   
ฟาติมะฮฺ ญะรอนะฮฺ
   
ซัลมา  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น