ยูซุฟ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก) 
        5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด  
      10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก

G5 : 1.รอมาน  2.รอฮีม  3.สาลีมะฮฺ  4.หวาน  5.การีม  
        6.อุมัร  7.มัรยัม  8.ยูโซะฮฺ  9.มิตร

G6 :  1.ญะฮฺรอ   2.ยูซุฟ   3.มุฮัมมัด  4.อับดุลฮามิด  5.อับดุลลอฮฺ 
           6.มะหฺมูด  7.มัรยัม  8.ซิตีฮาญัร  9.ลัยผะฮฺ  10.ซุลกิฟลิ

G7 : 1.อันวัร  2. ซาเราะฮฺ  3. อับดุลอะซีซ  4.สะฟีนะฮฺ   

   
ยูซุฟ หัฟเซาะฮฺ
   
อันวัร ซาเราะฮฺ
   
อับดุลอะซีซ สะฟีนะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น