มุฮัมมัดนูร

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก)  5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  

9.มะหฺมูด  10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก


8.มุฮัมมัดนูร + ซาเราะฮฺ(แม่่1)

1.อามีนะฮฺ

2.ญะฮฺรอ

3.นาฟีซะฮฺ

4.ซัลมา

+ อัมพัน

5.อนงค์

G5 :  1.อามีนะฮฺ  2.ญะฮฺรอ  3.นาฟีซะฮฺ  4.ซัลมา  5.อนงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น