อับดุลลอฮฺ

G1  มุฮัมมัดซอและฮฺ
G2  มุฮัมมัดนูร
G3  
1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  
3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน 
5.โต๊ะจู  
G4  
1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ 
3.ซาฟูรอ 4.สะอีด(ตายเด็ก)  
5.แมะ 6.ซอและฮฺ 
7.เด็น 8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด 10.รอมะฮฺ 
11.อิสหาก  
1. อับดุลลอฮฺ + ฟาติเมาะฮฺ
G5  
1. มัยมูเนาะฮฺ2. ฮาวอ
3. วาฮับ 4. เซาดะฮฺ
5. อิบรอฮีม6. ซอและฮฺ
7. หัฟเซาะฮฺ8. ญะฮฺรอ 
9. สุลัยมาน 10.อาอิชะฮฺ 
11.การีม  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น