อิสหาก

G1  มุฮัมมัดซอและฮฺ
G2  มุฮัมมัดนูร
G3  
1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  
3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน 
5.โต๊ะจู  
G4  
1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ 
3.ซาฟูรอ 4.สะอีด(ตายเด็ก)  
5.แมะ 6.ซอและฮฺ 
7.เด็น 8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด 10.รอมะฮฺ 
11.อิสหาก  
11. อิสหาก + ซอฟียะฮฺ

* ซอฟียะฮฺ มาจากสายแสงมาน แชแสง > แชจิ๊ > อิบรอฮีม > ซอฟียะฮฺ

G5  
1. อมารี2. ฟาริดา
3. นาฟีซะฺฮฺ4 .มูเราะฮฺ
5. เดาระฮฺ6. ฟะรีด
7. อิมรอน8. แป้น
9. นาวาวี 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น