แมะ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก) 
        5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด  
      10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก


G5 :  1.ลมัย  2.มาลัย  3.สลาม  4.ชลอ  5.เชาวลิต  
         6.เรณู  7.มาเรียม

มัรยัม(แมะ) สวัสดิ์
ลมัย สลาม
มาลัย ชลอ
เชาวลิต เรณู
 
มาเรียม  

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น