เชาวลิต

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก) 
        5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  9.มะหฺมูด  
      10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก

G5 : 1. ลมัย 2.สลาม  3.มาลัย  4. ชลอ 5.เชาวลิต 
          6.เรณู  7.มาเรียม


G6 : 1. วิลาวรรณ 2.ประวิตร

เชาวลิต คอดีเยาะฮฺ
วิลาวรรณ ประวิตร
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น