แชเปลี่ยน

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู


4.แชเปลี่ยน + วังเราะฮฺ*

1.ยูโซะฮฺ

2.อาติเกาะฮฺ

* วังเราะฮฺ มาจากสายตระกูลเลาะเด แชเด › วังเราะฮฺ

  แต่งงานอีกครั้งกับฮาซัน(เข่ง) มีลูก 1 คน ชื่อ ซอและฮฺ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ  2.อาติเกาะฮฺ