ยูโซะฮฺ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.ยูโซะฮฺ  2.อาติเกาะฮฺ


 

1.ยูโซะฮฺ +

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น