แชโก๊ะ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู


2.แชโก๊ะ + วังสะนอ(แม่1)

1.อามีเนาะฮฺ

2.ซะมะแอ

  + ซาปีเยาะฮฺ(แม่2)

3.โสม

4.ฮารน

5.แมะ

6.แมะทิม

7.ฮาลีเมาะฮฺ

8.ฮะรอมัยนฺ

G4 : 1.อามีเนาะฮฺ  2.ซะมะแอ  3.โสม  4.ฮารน  5.แมะ  6.แมะทิม  7.ฮาลีเมาะฮฺ  8.หะรอมัยนฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น