ซัยนับ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อามีเนาะฮฺ  2.ซะมะแอ  3.โสม  4.ฮารน  5.รอบีอะฮฺ(ไม่มีลูก)  6.แมะทิม  7.ฮาลีเมาะฮฺ(ไม่มีลูก)  8.หะรอมัยนฺ

G5 : 1.ซัยนับ 2.ฮาบีเบาะฮฺ 3.วังสะนอ 4.อุมัร


 

1.ซัยนับ + ยาซีน

1.กิ๊บตียะฮฺ

2.วิรัช

3.สมบูรณ์

4.ณรงค์

5.สมหมาย

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น