อุมัร

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อามีเนาะฮฺ  2.ซะมะแอ  3.โสม  4.ฮารน  5.รอบีอะฮฺ(ไม่มีลูก)  6.แมะทิม  7.ฮาลีเมาะฮฺ(ไม่มีลูก)  8.หะรอมัยนฺ

G5 : 1.ซัยนับ 2.ฮาบีเบาะฮฺ 3.วังสะนอ 4.อุมัร

 

4.อุมัร + สว่างแม่1)

1.อิมรอน

2.ฟาติมะฮฺ

3.ยะหฺยา

+ วัยยะฮฺ(แม่2)

4.รอมฎอน

5.มุฮัมมัดนูร

6.อิดรีส

7.อาอิชะฮฺ

8.ฮารูน

9.มูซา

10.มัยกัลโซม

11.อุมามะฮฺ

G6 : 1.อิมรอน 2.ฟาติมะฮฺ 3.ยะหฺยา 4.รอมฎอน 5.มุฮัมมัดนูร 6.อิดรีส 7.อาอิชะฮฺ

8.ฮารูน 9.มูซา 10.มัยกัลโซม11.อุมามะฮฺ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น