ฮารน

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อามีเนาะฮฺ  2.ซะมะแอ  3.โสม  4.ฮารน  5.แมะ  6.แมะทิม  7.ฮาลีเมาะฮฺ  8.หะรอมัยนฺ


 

4.ฮารน + ซาปีเยาะฮฺ

1.ยะโก๊ะ

  + นิยะฮฺ

2.รอมลี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น