ญะลาล

G1  
1.อิมามดามอฮิ   2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2  
1.วานิ(ไม่มีข้อมูล)   2.ยะโก๊บ
3.กอเด็ร   4.ญะลาล
5.ซะฮฺรอ 6. ฮาโละฮฺ 
7.ซางี  
4. กอเด็ร + ?
G3  
1. 2.
3. 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น