มะเก๊บ

G1  
1.อิมามดามอฮิ   2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2  
1.วานิ(ไม่มีข้อมูล)   2.ยะโก๊บ
3.กอเด็ร   4.ญะลาล
5.ซะฮฺรอ 6. ฮาโละฮฺ 
7.ซางี  
G3 
1.มะเก๊บ   2.มัรยัม  
3.แมะตัง  4.มัยมูเนาะฮฺ  
5.มุฮัมมัดนูร   
1. มะเก๊บ + แมะจิ๊ + มัรยัม

แมะจิ๊(แม่1) ลูกมันตะนี ลูกญะลาล พี่ชายของฮาโละฮฺ
มัรยัม(แม่2)

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น