เฮง

G1  
1.อิมามดามอฮิ    2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2  
1.วานิ(ไม่มีลูก)  2.ยะโก๊บ  
3.กอเด็ร   4.ญะลาล  
5.ซะฮฺรอ  6.ฮาโละฮฺ   
7.ซางี   
G3  
1. แชซอ   2. ซาเมาะฮฺ  
3.ซัยนับ   
G4  
1.ฮาวอ 2.เฮง  
3.แมะเยาะฮฺ 4.ชะญะเราะฮฺ  
5.ฟาติมะฮฺ 6.แมะยง  
7.ซอฟียะฮฺ  8.มาน 
2. เฮง + ?
G5   
1.   2. 
3.  4. 
5.   6.  
7.   
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น