อิมามดามอฮิ

G1  
1.อิมามดามอฮิ    2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
1. อิมามดามอฮิ + ?
 G2 
1.มุฮัมมัด
   มีลูกหลานอยู่ปัตตานี
2.อับดุลลอฮฺ
3.ดาวี
4.มะเตะฮฺ
   แม่ผู้ใหญ่เซ็ม คลองเจ๊ก
5.ยูโซะฮฺ
6.ดอนิ
   แม่ฮัจยีดาเฆะฮฺ โรงกระโจม
7.หัฟเซาะฮฺ
บรรพบุรุษ อ.การีม ,หะกีม  วันแอเลาะ
บรรพบุรุษแชฮะ บุญมา
8.จังกา
9.ฮะลีเมาะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น