มาเรียม


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)


2.มาเรียม(มัรยัม , ยา) + ชาฟิอี

1.หะนะฟี

2.มะลิกี

3.เซาดะฮฺ

4.หุเซน

G4 : 1.หะนะฟี 2.มะลิกี 3.เซาดะฮฺ 4.หุเซน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น