เลาะเด

           สายตระกูลเลาะเด สืบค้นโดยฮัจยีอันวาร(วัฒนา) เล็กบุญหล่อ จากคำบอกเล่าของวังเราะห์  แม่ของจูและห์ถ่ายทอดให้กับฮัจยะห์มัยมูนะห์หรือยีมูนะห์ถ่ายทอดให้ฮัจยีวัฒนา  เล็กบุญหล่อ  ต้นรัชกาลที่ 3 นาย อับดุลเลาะฮฺ ซึ่งเป็นต้นตระกูลเลาะเด ได้อพยพมาจากปัตตานี มายัง ปากลัด พระประแดง  พร้อมบุตรชาย 2 คน คือ แชเดและน้องชายแชเด น้องชายย้ายไปอยู่ที่บางมดในปัจจุบัน  ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงสาย  ตระกูลเลาะเดในส่วนของแชเด

lohdae1

 G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง


2.อับดุลลฮฺ + …

1.แขเด

2. ?

G2 : 1.แชเด  2. ?


 1.แชเด + ฟาติเมาะฮฺ(แม่1)

1.สะละเมาะฮฺ

2.แมะลัง

3.? (ยายของอุดร พันูธุ์สะอาด คลองสอง)

4.อับดุลมะนาฟ

   + ? อาอิชะฮฺ(แม่2)

5.มุฮัมมัดสะมัน

6.ลาเตะฮฺ

7.มาริเยาะฮฺ

8.ฮามะ

  + ? (แม่3)

8.วังเราะฮฺ

  + โต๊ะแจ่ม (แม่4)

9.แชจิ๊

10.แชเซ็ง

11.ฮาวอ

12.จูเมาะฮฺ

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ 
 

เลาะเด G1
1. กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3. มะเย็ง
เลาะเด G2
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น