วาฮับ


G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  

9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.มุฮัยยิดดีน 2.อับดุรรอชีด 3.แมะสนิ 43วาฮับ 5.มะตี

G5 :  1.อับดุลฆอฟูร 2.วาฮับ 3.การีม 4.อับดุลฆอนี 5.สมนึก 6.สมจิตร 7.อับดุลฮามิด


2.วาฮับ + แม่1

1.อุมัยยะฮฺ

2.อิสมาแอล

3.สุดารัตน์

4.อะละวี

+ ฟาติมะฮฺ(แม่2)

5.มาลิก

6.มาลินา

G6 : 1.อุมัยยะฮฺ 2.อิสมาแอล 3.สุดารัตน์ 4.อะละวี 5.มาลิก 6.มาลินา

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น