สมจิตร


G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  

9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.มุฮัยยิดดีน 2.อับดุรรอชีด 3.แมะสนิ 43วาฮับ 5.มะตี

G5 :  1.อับดุลฆอฟูร 2.วาฮับ 3.การีม 4.อับดุลฆอนี 5.สมนึก 6.สมจิตร 7.อับดุลฮามิด


6.สมจิตร + อารี

1.ฮะซะนะฮฺ

2.ตอริก

3.ซอลาฮุดดีน

4.มัยซาเราะฮฺ

5.อุมัร

6.อิสมาอีล

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น