สมนึก


G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  

9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.มุฮัยยิดดีน 2.อับดุรรอชีด 3.แมะสนิ 43วาฮับ 5.มะตี

G5 :  1.อับดุลฆอฟูร 2.วาฮับ 3.การีม 4.อับดุลฆอนี 5.สมนึก 6.สมจิตร 7.อับดุลฮามิด


6.สมนึก + สนอง

1.นาซีหะฮฺ

2.ยูซุฟ

3.ฮุสนา

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น