อับดุรรอชีด


G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.มุฮัยยิดดีน 2.อับดุรรอชีด 3.แมะสนิ 43วาฮับ 5.มะตี


1.อับดุรรอชีด + อาอิชะฮฺ(แม่1)*

1.มัยมูนะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น