ซอและฮฺ

G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  

8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.เตะฮฺเกาะฮฺ 3.ซอและฮฺ


3.ซอและฮฺ +ซาปีเยาะฮฺ

1.วรรณี

2.รอฟีอะฮฺ

3.มาเรียม

4.ฟาริดะฮฺ

5.กิฟลี

6.อิลยาส

7.ฮิจญระฮฺ

8.ซะกะรียา

9.อาอิชะฮฺ

G5  1.วรรณี 2.รอฟีอะฮฺ 3.มาเรียม 4.ฟาริดะฮฺ 5.กิฟลี 6.อิลยาส 7.ฮิจญระฮฺ 8.ซะกะรียา 9.อาอิชะฮฺ

 

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น